Showing 1–16 of 23 results

BIẾN DÒNG LOẠI BĂNG QUẤN

MR-28, 50/5A, 2.5VA

177.000 

BIẾN DÒNG LOẠI BĂNG QUẤN

MR-28, 75/5A, 2.5VA

177.000 

BIẾN DÒNG LOẠI BĂNG QUẤN

MR-42, 100/5A, 5VA

203.000 

BIẾN DÒNG LOẠI BĂNG QUẤN

MR-42, 150/5A, 5VA

203.000 

BIẾN DÒNG LOẠI BĂNG QUẤN

MR-42, 200/5A, 5VA

203.000 

BIẾN DÒNG LOẠI BĂNG QUẤN

MR-42, 250/5A, 5VA

203.000 

BIẾN DÒNG LOẠI BĂNG QUẤN

MR-45, 300/5A, 5VA

203.000 

BIẾN DÒNG LOẠI BĂNG QUẤN

MR-60, 400/5A, 5VA

232.000 

BIẾN DÒNG LOẠI BĂNG QUẤN

MR-60, 500/5A, 7.5VA

244.000 

BIẾN DÒNG LOẠI BĂNG QUẤN

MR-60, 600/5A, 10VA

268.000 

BIẾN DÒNG LOẠI BĂNG QUẤN

MR-85, 700/5A, 10VA

431.000 

BIẾN DÒNG LOẠI BĂNG QUẤN

MR-85, 800/5A, 10VA

445.000 

BIẾN DÒNG LOẠI BĂNG QUẤN

MR-85, 1000/5A, 15VA

473.000 

BIẾN DÒNG LOẠI BĂNG QUẤN

MR-85, 1200/5A, 15VA

502.000 

BIẾN DÒNG LOẠI BĂNG QUẤN

MR-85, 1500/5A, 15VA

560.000 

BIẾN DÒNG LOẠI BĂNG QUẤN

MR-85, 1600/5A, 15VA

585.000