Showing 1–16 of 124 results

CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH(TAIWAN METERS)

Chuyển mạch Ampe 48×60

256.000 

CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH(TAIWAN METERS)

Chuyển mạch Volt 48×60

256.000 

CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH(TAIWAN METERS)

Chuyển mạch Ampe 64×79

256.000 

CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH(TAIWAN METERS)

Chuyển mạch Volt 64×79

256.000 

MÁNG CÁP NHỰA (TAIWAN METERS)

Máng cáp nhựa 33 x 33 mm

109.000 

MÁNG CÁP NHỰA (TAIWAN METERS)

Máng cáp nhựa 33 x 45 mm

121.000 

MÁNG CÁP NHỰA (TAIWAN METERS)

Máng cáp nhựa 45 x 45 mm

140.000 

MÁNG CÁP NHỰA (TAIWAN METERS)

Máng cáp nhựa 45 x 65 mm

175.000 

MÁNG CÁP NHỰA (TAIWAN METERS)

Máng cáp nhựa 60 x 80 mm

247.000 

MÁNG CÁP NHỰA (TAIWAN METERS)

Máng cáp nhựa 65 x 65 mm

221.000 

MÁNG CÁP NHỰA (TAIWAN METERS)

Máng cáp nhựa 80 x 80 mm

344.000 

MÁNG CÁP NHỰA (TAIWAN METERS)

Máng cáp nhựa 100 x 100 mm

582.000 

MÁNG CÁP NHỰA (TAIWAN METERS)

Máng cáp nhựa 150 x 100 mm

1.025.000 

BIẾN DÒNG BẢO VỆ

PR1 100/5A

1.196.000 

BIẾN DÒNG BẢO VỆ

PR1 150/5A

1.029.000 

BIẾN DÒNG BẢO VỆ

PR1 200/5A

868.000